1 De diensten
a) Hallo Zoetermeer!
De Stichting Zoetermeer FM biedt gebruikers de mogelijkheid om berichten te publiceren via het televisiekanaal dat bekend staat onder ZFM InfoBox. Deze dienst wordt aangeboden onder de naam Hallo Zoetermeer! De berichten kunnen naar keuze van de gebruiker bestaan uit tekst en/of een afbeelding. Voor het publiceren van een bericht hoeft geen vergoeding betaald te worden. De boodschap wordt uitgezonden in het weekend. Boodschappen zijn minimaal 5 seconden zichtbaar.
Boodschappen zijn toegestaan als zij:
 • Een niet-commerciële inhoud hebben (particuliere advertenties zijn wel toegestaan, alsmede advertenties van non-profit organisaties)
 • Niet beledigend, racistisch, lasterlijk, obsceen of bedreigend van aard zijn, of om enige andere reden kunnen leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust
 • Niet beschermd zijn door enig copyright anders dan een copyright waarvan de gebruiker de eigenaar is of waarvan de gebruiker toestemming voor publicatie heeft van de copyright-eigenaar
Aan de Stichting Zoetermeer FM verzonden boodschappen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden zonder opgaaf van redenen uitgesloten van uitzending.
Klachten n.a.v. deze screening kunnen alleen schriftelijk worden verzonden naar: Stichting Zoetermeer FM, t.a.v. Hallo Zoetermeer, Postbus 841, 2700 AV Zoetermeer. Klachten die op andere wijze worden aangemeld worden niet in behandeling genomen.

2 Uitsluiting van garantie
De dienst wordt geleverd op basis van de principes "in de huidige staat" en "voor zover beschikbaar" en Stichting Zoetermeer FM biedt geen garanties, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ge�mpliceerde garanties of condities ten aanzien van volledigheid, nauwkeurigheid, toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
De gebruiker erkent: (a) dat het technisch onmogelijk is om de dienst storingsvrij aan te bieden en dat Stichting Zoetermeer FM zich daar ook niet toe verplicht; (b) dat storingen ertoe kunnen leiden dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is; (c) dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de dienst onnauwkeurigheden of typfouten kunnen bevatten; en (d) dat de werking van de dienst negatief kan worden be�nvloed door omstandigheid en factoren waar Stichting Zoetermeer FM geen invloed op heeft, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, televisie- en telecommunicatieverbindingen tussen Stichting Zoetermeer FM en gebruikers, tussen verschillende onderdelen van Stichting Zoetermeer FM, en tussen Stichting Zoetermeer FM en andere systemen en netwerken.
De gebruiker erkent tevens dat bepaalde informatie, bijvoorbeeld software, door derden aan Stichting Zoetermeer FM wordt geleverd en dat Stichting Zoetermeer FM dientengevolge geen garanties van enigerlei aard kan bieden met betrekking tot dergelijke informatie.

3 Beperking van aansprakelijkheid
De gebruiker erkent dat Stichting Zoetermeer FM niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies op bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Stichting Zoetermeer FM op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

4 Verleende rechten / voorbehouden rechten
Stichting Zoetermeer FM verschaft de informatie aan de gebruiker enkel voor persoonlijke, niet-commerci�le doelen en de gebruiker mag de informatie enkel voor dergelijke doelen naar de vaste schijf van ��n computer downloaden. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder publicatie, verveelvoudiging of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zoetermeer FM, welke de gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar Stichting Zoetermeer FM mag uploaden en/of versturen. Door materiaal naar Stichting Zoetermeer FM te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker Stichting Zoetermeer FM een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal. De gebruiker stemt erin toe dat het hem niet is toegestaan de broncode te kopi�ren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen.

5 Gedrag van de gebruiker
De gebruiker verplicht zich om deze dienst niet te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel;
(b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de dienst wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder effici�nt wordt of dat de functionaliteit van de dienst op enigerlei wijze wordt aangetast;
(c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's;
(d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
(e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);
(f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame anders dan voor particuliere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zoetermeer FM;
(h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.
Stichting Zoetermeer FM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige content of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van content die naar de dienst is verstuurd, ge-emaild of op enigerlei andere wijze via de dienst is verspreid.

6 Schadeloosstelling
De gebruiker verplicht zich verder dat in het geval dat hij een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de dienst, hij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op Stichting Zoetermeer FM zal nastreven. De gebruiker zal Stichting Zoetermeer FM volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op dit contract of enig ander gebruik van de dienst, de informatie of de website door de gebruiker. De gebruiker stemt erin toe Stichting Zoetermeer FM volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens Stichting Zoetermeer FM worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de dienst door de gebruiker.

7 Intellectueel eigendom
De gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de dienst, die in het bezit komen en zijn van Stichting Zoetermeer FM, tevens eigendom blijven van Stichting Zoetermeer FM of zijn licentiegevers.

8 Opschorting en be�indiging
Stichting Zoetermeer FM heeft het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of de dienst op te schorten indien de gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen.

9 Privacybeleid
In artikel 10 wordt beschreven hoe Stichting Zoetermeer FM omgaat met registratie-informatie. Stichting Zoetermeer FM verzamelt de volgende registratie-informatie: de voornaam van de gebruiker, zijn achternaam, zijn e-mailadres en zijn geboortedatum, tezamen met zijn geslacht en postcode indien hij deze informatie wenst te verschaffen. Indien de gebruiker gebruik maakt van het profielsysteem (zie artikel 2), stemt hij tevens in met de voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van de dienst en gaat hij ermee akkoord dat Stichting Zoetermeer FM registratie-informatie en eventueel aanvullende informatie verzamelt.

10 Wie wij zijn
In dit document wordt het privacybeleid van de aanbieder nader beschreven. De aanbieder is een onderdeel van Stichting Zoetermeer FM. De aanbieder en zijn gelieerde bedrijven worden in het hiernavolgende aangeduid als: "we", "wij", "ons", "onze" of "de Stichting Zoetermeer FM Group". Hieronder wordt toegelicht wat wij doen met de door jou verschafte persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie die je als persoon identificeert en waarnaar in de beschrijving van het privacybeleid ook wel wordt verwezen als "jouw informatie"). Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wij over jou verzamelen middels de websites die toegankelijk zijn via www.zoetermeerfm.nl. Het privacybeleid is niet van toepassing op de websites van enige andere organisatie of persoon waarnaar wij een hyperlink aanbieden. In andere landen geldt er andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie. Hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken We verzamelen jouw informatie op verschillende manieren. Ten eerste verzamelen we de informatie die je ons zelf verschaft (bijvoorbeeld wanneer je informatie over jezelf invult op een on-line formulier wanneer je deelneemt aan een prijsvraag of een promotieactie of wanneer je gebruik maakt van het profielsysteem (zie artikel 2)). Over het algemeen gebruiken we de informatie die je ons verschaft om aanvragen of bestellingen te verwerken, om je te laten deelnemen aan prijsvragen of promotieacties of om je gebruik te laten maken van het profielsysteem indien je hebt aangegeven daarin interesse te hebben, om te achterhalen wat je persoonlijke voorkeuren zijn en om deze voorkeuren te koppelen aan voor jou relevante producten en diensten of voor eigen promotieactiviteiten van Stichting Zoetermeer FM. Daarnaast gebruiken wij je informatie voor doeleinden ten behoeve van interactie met ons (zoals hierboven beschreven). Met jouw toestemming gebruiken wij (en, indien van toepassing, onze partners of andere vertrouwde derde partijen) je informatie voor marketingactiviteiten, marktonderzoek, analyse en daaraan gerelateerde doeleinden. Het is aan jou om te bepalen in welke mate je ons toestemming geeft om voor deze doeleinden gebruik te maken van deze informatie. Onder dergelijke doeleinden vallen bijvoorbeeld:

 • Het van tijd tot tijd met je communiceren per e-mail en (indien je ons via de website of op enigerlei andere wijze de betreffende informatie verschaf) per mobiele telefoon (via SMS-berichten of, indien je mobiele telefoon daartoe de mogelijkheid biedt, via EMS- of MMS-berichten of soortgelijke technologie�n), of per post, met informatie, aanbiedingen, nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld, en eventueel ander materiaal waarvoor je interesse zou kunnen hebben;
 • Het ter beschikking stellen van uw informatie aan vertrouwde partners en derden voor dezelfde doeleinden als welke hierboven zijn beschreven. Indien deze partijen in een niet-Europees land zijn gevestigd waar andere of minder strenge wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de bescherming van uw privacy, dan zullen wij je daarvan op voorhand van op de hoogte stellen, zodat je in de gelegenheid bent om dit gebruik van je informatie toe te staan of te weigeren.
 • Het doen van marktonderzoek, bijvoorbeeld door je te vragen deel te nemen aan een onderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema's dat door ons of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Voordat je deelneemt aan het onderzoek zullen wij je altijd vertellen wat er zal worden gedaan met de informatie die je ten behoeve van het onderzoek verschaft.
 • Het mogelijk maken dat wij of derden die namens ons handelen jouw informatie kunnen analyseren, waarbij het niet gaat om identificatie van jou als gebruiker, maar om het verkrijgen van statistieken, zodat wij trends ten aanzien van het gebruik van onze sites kunnen bepalen en deze op basis van die statistische informatie kunnen verbeteren.

Automatische informatieverzameling Behalve de informatie die wij over jou verzamelen zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelen wij, evenals veel andere websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelen we onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat je gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die je hebt bezocht of waarnaar je hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL's) van de sites via welke je onze sites heeft bezocht en via welke pagina je onze sites hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum]. Bij de meeste browsers kun je in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe je de instellingen van je computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat je elke keer dat je een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van onze sites mogelijk niet. We maken gebruik van de diensten van een reclamebedrijf, dat de gebruiker reclameboodschappen aanbiedt wanneer hij onze site bezoekt. Dit bedrijf kan gebruik maken van informatie (echter niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) met betrekking tot je bezoek aan de site om je boodschappen te tonen met reclame voor producten of diensten die je wellicht interessant vindt. Voor het aanbieden van dergelijke reclameboodschappen op onze site kan het betreffende bedrijf een unieke cookie naar je browser versturen. Je informatie wijzigen of verwijderen Je kunt de informatie die je ons via onze site hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op een van de volgende manieren: Om de informatie die je hebt verschaft voor een bepaalde prijsvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie met ons, te verwijderen, stuurt je een e-mail naar webmaster@zoetermeerfm.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:

 • Uw naam;
 • Het e-mailadres waarmee u zich heeft geregistreerd;
 • Uw gebruikersnaam (indien van toepassing);
 • De naam van de prijsvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie.
Om uw informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuurt je een e-mail naar webmaster@zoetermeerfm.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:
 • Je naam
 • Het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;
 • Je gebruikersnaam (indien van toepassing).
Wanneer wij contact met je opnemen (bijvoorbeeld wanneer we je een nieuwsbrief sturen waarvoor je je hebt aangemeld), vind je normaal gesproken onderaan het e-mailbericht het adres van Stichting Zoetermeer FM, Postbus 841, 2700 AV Zoetermeer, dat je kunt gebruiken om ons te laten weten dat je de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen. Wanneer je wijzigingen met betrekking tot je persoonlijke informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacy-gerelateerde zaken wilt doorgeven, kun je altijd een e-mail sturen naar webmaster@zoetermeerfm.nl. Overige openbaarmakingen De Stichting Zoetermeer FM behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake uw misbruik van onze diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen. Beveiliging We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers te beperken en door gebruik te maken van elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie. Overdracht In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om uw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Beleidswijzigingen We streven ernaar u per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij uw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

11 Wijzigingen ten aanzien van voorwaarden en bepalingen en de dienst
Stichting Zoetermeer FM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd te wijzigen door dit bestand met een kennisgeving aan te passen. Wanneer de gebruiker de dienst blijft gebruiken na kennisgeving van een dergelijke aanpassing, wordt hij geacht in te stemmen met de betreffende aanpassing(en). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig dit bestand door te lezen om na te gaan of de voorwaarden of bepalingen van dit contract zijn veranderd. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden of bepalingen van dit contract, dan dient het onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de dienst. Stichting Zoetermeer FM behoudt zich tevens het recht voor om de dienst van tijd tot tijd te actualiseren of anderszins aan te passen.

12 Scheidbaarheid
Elke bepaling van dit contract die aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, dient afzonderlijk te worden ge�nterpreteerd, is zelfs van toepassing indien om enige reden ��n of meerdere van deze bepalingen ontoepasbaar of niet-afdwingbaar worden geacht in bepaalde omstandigheden en zal van kracht blijven ondanks be�indiging van dit contract.

13 Afstandsverklaring
Geen enkele afstandsverklaring van Stichting Zoetermeer FM zal worden ge�nterpreteerd als een afstandsverklaring ten aanzien van een voorafgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.

14 Toepasselijk recht
Dit contract wordt beheerst door Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.